LIETUVOS MOKINIŲ FILOSOFIJOS OLIMPIADOS SĄLYGOS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos mokinių filosofijos olimpiados (toliau – Olimpiada) sąlygos parengtos

vadovaujantis Dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių nuostatais, patvirtintais Lietuvos

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. ISAK-426 (Žin., 2009,

Nr. 27-1078).

2. Šios sąlygos reglamentuoja Olimpiados tikslus, rengėjus, organizavimo tvarką,

finansavimą bei dalyvių apdovanojimą.


II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

3. Olimpiados tikslas – ugdyti mokinių savarankišką, kritinį mąstymą, skatinti domėjimąsi

filosofija, mokymąsi filosofuoti, gilintis į filosofų tekstus, argumentuoti mintis, aktyvinti filosofijos

ir etikos mokytojų darbą.

III. OLIMPIADOS ORGANIZAVIMAS

4. Olimpiadą organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau – Centras)

kartu su Lietuvos filosofijos mokytojų asociacija (toliau – Asociacija).

5. Asociacija:

5.1. parengia pirmojo turo užduotis;

5.2. registruoja pirmojo turo mokinių atsiųstus darbus;

5.3. įvertina mokinių atliktas užduotis ir atrenka antrojo turo dalyvius;

5.4. nustato antrojo Olimpiados turo vietą ir jo laiką suderina su Centru;

5,5. parengia antrojo turo užduotis;

5.6. organizuoja kultūrinius renginius;

5.7. vykdo antrąjį Olimpiados turą;

5.8. parengia antrojo Olimpiados turo nugalėtojų protokolą ir perduoda jį Centrui skelbti

internetiniame tinklalapyje;

5.9. organizuoja ir veda nugalėtojų apdovanojimo ceremoniją;

5.10. parengia konkurso užduotis kandidatams vykti į tarptautinę filosofijos olimpiadą

atrinkti iš Olimpiados prizinių vietų laimėtojų;

5.11. veda konkursą ir atrenka 2 mokinius, atstovausiančius Lietuvai tarptautinėje filosofijos

olimpiadoje, praneša atrankos rezultatus Centrui paskelbti juos internetiniame tinklalapyje;

5.12. formuoja Lietuvos delegaciją vykti į tarptautinę filosofijos olimpiadą: atrenka

delegacijos vadovą ir lydintį mokytoją, kurie informuoja mokinius ir jų tėvus apie būsimos

olimpiados sąlygas, dalyvavimo joje specifiką, saugos sąlygas, toliau konsultuoja mokinius;

5.13. grįžus iš tarptautinės filosofijos olimpiados per savaitę informuoja Centrą apie

pasiektus rezultatus ir per dvi savaites atsiskaito Centro buhalterijai pateikdama kelionę

patvirtinančius bilietus.

6. Centras:

6.1. Asociacijos pateiktas pirmojo turo užduotis ir informaciją apie Olimpiadą išsiunčia

savivaldybių administracijų švietimo padaliniams;

6.2. Asociacijai pateikus atrinktų antrojo turo dalyvių sąrašus išsiunčia jiems kvietimus;

6.3. Asociacijos teikimu tvirtina antrojo turo vertinimo komisiją;

6.4. organizuoja antrajame ture dalyvaujančių mokinių apgyvendinimą ir maitinimą;

6.5. parengia diplomus Olimpiados antrojo turo pirmųjų vietų laimėtojams ir perduoda juos

Asociacijai iki antrojo turo pabaigos;

6.6. Asociacijos teikimu tvirtina Lietuvos delegacijos sudėtį dalyvauti tarptautinėje

filosofijos olimpiadoje ir organizuoja jos kelionę į tarptautinę filosofijos olimpiadą;

6.7. skelbia informaciją apie olimpiadą interneto tinklalapiuose www.lmnsc.lt ir

www.olimpiados.lt.

7. Olimpiados antrojo turo vertinimo komisija tikrina ir įvertina mokinių darbus, nustato

olimpiados laimėtojus, komentuoja atliktas užduotis ir sprendimus mokytojams ir mokiniams.

IV. OLIMPIADOS DALYVIAI IR ETAPAI

8. Olimpiadoje dalyvauja visi norintys 9–12 klasių mokiniai.

9. Olimpiada vyksta kasmet dviem turais:

9.1. pirmasis turas vyksta neakivaizdiniu būdu. Asociacijos parengtas užduotis ir

informaciją apie Olimpiadą Centras pateikia savivaldybių administracijų švietimo padaliniams.

Švietimo padalinio specialistas, kuruojantis filosofijos mokymą, pasirūpina, kad informacija

pasiektų mokyklas, o mokinių atliktos užduotys būtų laiku pristatytos – PDF formatu atsiųstos

elektroniniu paštu [email protected]

9.2. antrajame ture dalyvauja geriausiai įvertinti mokiniai, gavę Centro kvietimą.

9.3. Į antrąjį Olimpiados turą vykstančius mokinius lydi mokytojas.

10. Prizinių vietų laimėtojai įgyja galimybę toliau dalyvauti konkurse vykti į tarptautinę

filosofijos olimpiadą, jei tais metais IPO dalyviai ją organizuoja. Jie toliau atlieka užduotis užsienio

kalbomis, kurias įvertinus atrenkami 1 ar 2 dalyviai (priklausomai nuo tais metais kviečiamų

mokinių skaičiaus) vykti į tarptautinę filosofijos olimpiadą;

V. OLIMPIADOS DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

11. Olimpiadoje vertinami tik asmeniniai dalyvių rezultatai.

12. Olimpiados laimėtojai apdovanojami Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto

ministerijos diplomais, rėmėjų dovanomis.

VI. OLIMPIADOS FINANSAVIMAS

13. Šalies mokinių filosofijos olimpiados išlaidas apmoka Centras. Olimpiados dalyviai

(mokiniai) aprūpinami nakvyne, maistu.

14. Mokytojų komandiruotes ir mokinių kelionės išlaidas apmoka savivaldybių

administracijų švietimo padaliniai.

15. Kelionės į tarptautines filosofijos olimpiadas bilietus ir draudimą apmoka Centras.

16. Pragyvenimo tarptautinėje filosofijos olimpiadoje išlaidas apmoka priimanti šalis.