Studijuokite filosofiją

2021 metais studijuoti filosofijos bakalauro studijų programą kviečia Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) ir Vilniaus universitetas (VU).  

Prašymai studijuoti bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas pagrindinio etapo metu teikiami internetu LAMA BPO informacinėje sistemoje nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 5 d. 12 val. Pildant prašymą, sudaromas ne daugiau nei 9 pageidavimų sąrašas, į jį įtraukiant atskiras studijų programas ir pasirinktą finansavimo pobūdį – valstybės finansuojamas vietas (VF), valstybės nefinansuojamas vietas su stipendija (VNF/ST), bei valstybės nefinansuojamas studijų vietas (VNF).


Vilniaus universitetas Vytauto Didžiojo universitetas
Trukmė - 4 metai
 Metinė studijų kaina (stojantiems į mokamas studijas) – 2628 eur
Trukmė - 4 metai
 Metinė studijų kaina (stojantiems į mokamas studijas) – 2628 eur
Vykdoma - Vilniuje Vykdoma - Kaune
Priėmimo sąlygos:
Istorija, egzaminas 0,4

Lietuvių k. ir literatūra, egzaminas 0,2

Geografija arba užsienio kalba, arba matematika, arba
informacinės technologijos, egzaminas 0,2 arba metinis A lygio pažymys.

Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais,
egzaminas 0,2 arba metinis A lygio pažymys.

Priėmimo sąlygos:
Istorija, egzaminas 0,4

Lietuvių k. ir literatūra, egzaminas 0,2

Geografija arba užsienio kalba, arba matematika, arba
informacinės technologijos, egzaminas 0,2 arba metinis A lygio pažymys.

Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais,
 egzaminas 0,2 arba metinis A lygio pažymys.

STUDIJUOJAMŲ DALYKŲ PLANAS
I semestras I semestras
Fosofijos įvadas Antikos filosofija
Logika Filosofijos pagrindai: logika ir argumentacija
Lotynų kalba Filosofinė metodologija
Užsienio kalba C1 A ir B grupių dalykai (tarpdisciplininiai dalykai)
Pasirenkamieji dalykai:
Psichologijos įvadas
Sociologijos įvadas

Bendrųjų universitetinių studijų dalykai (moduliai)
II semestras II semestras
Antikos filosofija Filosofijos pagrindai: Etika
Senoji graikų kalba Viduramžių filosofija
Socialinė filosofija A ir B grupių dalykai (tarpdisciplininiai dalykai)
Pasirenkamieji dalykai:
Logikos klasikai
Lotynų kalba.Tekstai
Religijų istorija
Vizualumas ir filosofija

Pasirenkami dalykai iš specialios dalykų grupės:


Ekosofija


Utopijų ir distopijų istorija


Bendrųjų universitetinių studijų dalykai (moduliai)
III semestras III semestras
Etika Filosofijos pagrindai: Metafizika
Politikos filosofija Renesanso ir Naujųjų laikų filosofija
Viduramžių filosofija Socialinė filosofija
Pasirenkamieji dalykai:
Kino filosofija
Medijų teorijos
Neklasikinė logika
Senoji graikų kalba. Tekstai

A ir B grupių dalykai (tarpdisciplininiai dalykai)
Bendrųjų universitetinių studijų dalykai (moduliai)
IV semestras IV semestras
Akademinis raštingumas Filosofijos pagrindai: Fenomenologija
Naujųjų amžių filosofija A ir B grupių dalykai
Pasirenkamieji dalykai (du):
Bioetika 

 Ikonologija ir vaizdo teorijos 

 Klasikinis britų empirizmas

 Logikos klasikai 

 Mokslo istorija 

 Religijų istorija

Šiuolaikinis menas ir filosofija

Pasirenkami dalykai iš specialios dalykų grupės:


Politikos sociologija ir antropologija


Socialinė nelygybė ir atskirtis

Žmogaus teisės ir demokratizacija (TPVS)


V semestras V semestras
Egzistencinė ir gyvenimo filosofija Kultūros fenomenologija
Estetika ir meno filosofija Modernioji filosofija
Fenomenologija Pažintinė praktika (Filosofijos pr.)
Istorijos filosofija Taikomoji etika
Pasirenkamieji dalykai (du):
Argumentacijos teorija ir praktika 

 Ekonomikos filosofija 

 Kino filosofija 

 L. Wittgensteino filosofija 

 M. Heideggerio filosofija 

 Medijų teorijos 

 Neklasikinė logika

Pasirenkami dalykai iš specialios dalykų grupės:


Filosofija ir literatūra

Muzika ir filosofija

VI semestras VI semestras
Analitinė filosofija Filosofijos pagrindai: Estetika ir meno vertinimas
Hermeneutika Kursinis darbas (Filosofijos pr.)
Kultūros filosofija Politinė filosofija
Kursinis darbas Psichoanalizė kaip filosofija: pamatinės sąvokos
Pasirenkamieji dalykai (du):

Antropocenas ir vizualumas 

 Bioetika

 Eksperimentinė filosofija

 F. Nietzsche ir šiuolaikinė filosofija 

 Formalioji semantika

 Ikonologija ir vaizdo teorijos 

 Matematikos filosofija 

 Mokslo istorija 

 Šiuolaikinis menas ir filosofija

Pasirenkami dalykai iš specialios dalykų grupės:


Klasikinės sociologijos teorijos


Religijos sociologija ir antropologija


Vaizduotės ir atminties fenomenologija
VII semestras VII semestras
Bakalauro darbo projektas Feminizmo filosofija
Mokslo filosofija Kvalifikacinė praktika (Filosofijos pr.)
Religijos filosofija Poststruktūralistinė kritika
Šiuolaikinė kontinentinė filosofija Šiuolaikiniai realizmai
Pasirenkamieji dalykai (du):
Argumentacijos teorija ir praktika 

 Ekonomikos filosofija 

 Epistemologija 

 L. Wittgensteino filosofija 

 Marksistinė filosofija 

 Medijos ir sekuliarizacija 

 Pozityvizmas ir postpozityvizmas

Pasirenkami dalykai iš specialios dalykų grupės:


Lyčių sociologija


Lyginamosios politikos įvadas


VIII semestras VIII semestras
Filosofijos bakalauro baigiamasis darbas  Filosofijos bakalauro baigiamasis darbas
Lietuvos filosofija Biopolitikos teorijos
Pasirenkamieji dalykai (trys):
Antropocenas ir vizualumas 

 Eksperimentinė filosofija 

 Formalioji semantika

 Kalbos filosofija 

 Kasdienio pasaulio filosofija 

 Matematikos filosofija 

 Ontologija 

 Teisės filosofija

Naujausios filosofinės tendencijos
(spec. kursas atvykstantiems profesoriams)
Technikos filosofija